language2.gif (10937 byte)

titolo.gif (33393 bytes)
Puslapis skirtas Sulcio regionui pietř Sardinijoje

Paskutinř kartŕ redaguota03.14.01 

INDEKSAS

GAMTA

ISTORIJA

VIETOVĖS

ĮVYKIAI

NUOTRAUKŘ ALBUMAS

RODYKLĖS

PADĖKOS & APDOVANOJIMAI

lite-giudeu.jpg (2398 byte)Pula ir Pietinis krantas
Sulcio pietinės pakrantės aprađymas, iliustruojamas pakrantės vaizdř nuotraukomis.
map-lite.gif (1315 byte) Virtuali kelionė po SulcįVirtuali kelionė po Sulcį 
Patyrinėkite Sulcio vietoves smulkiuose ţemėlapiuose ir jus nustebins đio krađto įvairovė.
Capoterros kaimas
Capoterros kaimo istorijos apţvalga nuo seniausiřjř laikř iki điř dienř.
orchidlite.jpg (2797 byte)Sardinijos spontaniđkosios orchidėjos
Net jei đie augalai ir pamena egzotiđkŕ tropikř miđkř gamtovaizdį, maţiausiai 60 skirtingř rűđiř ţydi Sardinijoje. Patyrinėkime điř įvairiaspalviř geliř paslaptis.
Skraidant virđ Sulcio
Keletas nuostabiř rytinio Sulcio peizaţř..

cartello-lite.jpg (2733 byte)Arcosu kalno Gamtos Parkas
Vienas graţiausiř puslapiř, skirtas pirmajam Sardinijos Gamtos Parkui.

grapes.gif (1551 byte)Enogastronomija Tradiciniai Sardinijos virtuvės vynai ir receptai.
Jaunřjř tyrinėtojř sŕrađas  Jei esate Jaunasis Tyrinėtojas įsirađykite į Linea Poggio JRL, ir jűs gausite duomenř bazć sukurtŕ viso pasaulio jauniesiems tyrinėtojams, kurie stengiasi palaikyti ryđius ir keistis informacija.
sbarblite.jpg (2949 byte)Santa Barbara
Istorijos ţavesys ir legendos.
Sulcio draugai  Sukurkime sarađŕ ţmoniř, kurie domisi műsř ţemės naujienomis, gamta ir tradicijomis. Tinklo dėka mes galėsime bendrauti.

Noros ir Sardinijis istorija
Įdoműs Pulos tyrinėjimai atlikti "B. Croce" vidurinės mokyklos antros C klasės vaikř.
Tai pirmi Linea Poggio ir Sulcio mokyklř bendradarbiavimo rezultatai.

Isola Sarda : nauji nuotykiai

Telefono Antiplagio: musr svecias

 

Siřskite mums savo komentarus  

   

barra.gif (1564 bytes)

Isola Sarda © 1997-2005 - Associazione Culturale Ciberterra - Responsabile: Giorgio Plazzotta
I contenuti appartengono ai rispettivi autori - Tutti i diritti riservati
The contents belong to the respective authors - All rights reserved