language2.gif (10937 byte)

titolo.gif (33393 bytes)
Puslapis skirtas Sulcio regionui pietř Sardinijoje

Paskutinř kartŕ redaguota03.14.01 

INDEKSAS

GAMTA

ISTORIJA

VIETOV�S

�VYKIAI

NUOTRAUKŘ ALBUMAS

RODYKL�S

PAD�KOS & APDOVANOJIMAI

lite-giudeu.jpg (2398 byte)Pula ir Pietinis krantas
Sulcio pietin�s pakrant�s aprađymas, iliustruojamas pakrant�s vaizdř nuotraukomis.
map-lite.gif (1315 byte) Virtuali kelion� po Sulc�Virtuali kelion� po Sulc� 
Patyrin�kite Sulcio vietoves smulkiuose ţem�lapiuose ir jus nustebins đio krađto �vairov�.
Capoterros kaimas
Capoterros kaimo istorijos apţvalga nuo seniausiřjř laikř iki điř dienř.
orchidlite.jpg (2797 byte)Sardinijos spontaniđkosios orchid�jos
Net jei đie augalai ir pamena egzotiđkŕ tropikř miđkř gamtovaizd�, maţiausiai 60 skirtingř rűđiř ţydi Sardinijoje. Patyrin�kime điř �vairiaspalviř geliř paslaptis.
Skraidant virđ Sulcio
Keletas nuostabiř rytinio Sulcio peizaţř..

cartello-lite.jpg (2733 byte)Arcosu kalno Gamtos Parkas
Vienas graţiausiř puslapiř, skirtas pirmajam Sardinijos Gamtos Parkui.

grapes.gif (1551 byte)Enogastronomija Tradiciniai Sardinijos virtuv�s vynai ir receptai.
Jaunřjř tyrin�tojř sŕrađas  Jei esate Jaunasis Tyrin�tojas �sirađykite � Linea Poggio JRL, ir jűs gausite duomenř bazć sukurtŕ viso pasaulio jauniesiems tyrin�tojams, kurie stengiasi palaikyti ryđius ir keistis informacija.
sbarblite.jpg (2949 byte)Santa Barbara
Istorijos ţavesys ir legendos.
Sulcio draugai  Sukurkime sarađŕ ţmoniř, kurie domisi műsř ţem�s naujienomis, gamta ir tradicijomis. Tinklo d�ka mes gal�sime bendrauti.

Noros ir Sardinijis istorija
�doműs Pulos tyrin�jimai atlikti "B. Croce" vidurin�s mokyklos antros C klas�s vaikř.
Tai pirmi Linea Poggio ir Sulcio mokyklř bendradarbiavimo rezultatai.

Isola Sarda : nauji nuotykiai

Telefono Antiplagio: musr svecias

 

Siřskite mums savo komentarus  

   

barra.gif (1564 bytes)

Isola Sarda 1997-2005 - Associazione Culturale Ciberterra - Responsabile: Giorgio Plazzotta
I contenuti appartengono ai rispettivi autori - Tutti i diritti riservati
The contents belong to the respective authors - All rights reserved