de Anghelu Zaccheddu

barra.gif (1564 bytes)

CASTEDDU

Cantu bella ti creis e ses bella Casteddu
candu a primu mengianu bessi su soli, alloddu,
si pesa' un'atra d in custu mari 'e coraddu,
kitzi e giai su para s'arrangia' su cuguddu.

Preparara sa meri su fogu in su forreddu,
si sonna sa pippia gioghendi a pincareddu,
su meri esti impressu, s'acutza su gorteddu
ci bessiri in s'arruga cun sa bertula a coddu;

tzerriendi sa gommai fai biri su scarteddu,
bella cicoria frisca, tottu corumeddu;
si bendiri de totu, fintzas pisci mugheddu
e su piciocu 'e crobi fai su cuccurumbeddu.

Passau chi sia menjanu, a primu mericeddu
bessiri a pigai aria unu becciu a bacceddu,
issu non smuscia' prusu, no teni' prus ciorbeddu
no s'arregorda mancu si biancu o si nieddu.

Arribbara unu sennori bistu cun su manteddu
salura' cun sa manu, tocchendi su cappeddu;
du castia' su lollottu e di fairi su pireddu,
bellas fianta una borta is boxis de Casteddu.

 

FUNTANA 'ETZA

Su cantaru 'e funtana est mulmuttande
abba no' bi nd' pius, si l'an pijada;
pare sa vida mia ki kes colande,
custa funtana 'etza e immentrigada.

Dae s'abba tua si nd' fagha su ru,
cantande ti c'andasta a ke su mare,
como ki al dadu s'ultimu buttu,
kie keres ki ti torrede a kilcare?

Iskeddados si ke sunu sos pizzinnos,
ki ti curriana in tundu arre arre,
faghinde giogos a brigas o a carignos,
e cando mai bi torran cussal dies?

Abbaida como additte ses torrada,
a fagher de su logu unu paule
funtana 'etza dae totu immentrigada,
postos ke semus giae intro 'e su baule.

 

TEMPUS

Tempus
de tempus
naram cantu
m'esti abarrau de scriri e fai,
nara si custu s'urtimu cantu,
o e bennia s'ora de salurai.

Cantu
ma intantu
seu in pensamentu
poita no scu cand'apu a bolai
tui no mi lassis in custu turmentu
naram s'ora p m'asseliai.

Canta
su contu
e lassa su prantu,
s'ora no potzu a tui scoviai,
no potzu nai cal' su momentu,
no' seis mai prontus a si nd'andai!


barra.gif (1564 bytes)

Isola Sarda 1997-2005 - Associazione Culturale Ciberterra - Responsabile: Giorgio Plazzotta
I contenuti appartengono ai rispettivi autori - Tutti i diritti riservati
The contents belong to the respective authors - All rights reserved